ข้อกำหนดที่ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อกำหนด

ระดับ

ข้อกำหนด

ผลการตรวจประเมิน

วิธีการตรวจประเมิน

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

NA

พินิจ

สัมภาษณ์

3.1 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคำแนะนำหรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียน

หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคำแนะนำในฉลาก หรือคำแนะนำของทางราชการ กรณีสงสัยให้สุ่มผลิตผล ถ้าผลวิเคราะห์ฯ เกินค่ามาตรฐานให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไข รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

หลัก

 

 

 

 

 

 

3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หลัก

 

 

 

 

 

 

3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออก ให้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้าหรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

หลัก

 

 

 

 

 

 

3.4 ทำความสะอาดเครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์หลังการใช้ทุกครั้ง และกำจัดน้ำล้างด้วยวิธีที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

หลัก

 

 

 

 

 

 

3.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หลัก

 

 

 

 

 

 

3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์ หัวฉีด วิธีการพ่นที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รอง

 

 

 

 

 

 

3.7 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ไม่หมดในคราวเดียว ต้องปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

รอง

 

 

 

 

 

 

3.8 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ในสถานที่เฉพาะที่เป็นสัดส่วน แยกสารแต่ละชนิด ควบคุมการหยิบใช้ได้ และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล

รอง

 

 

 

 

 

 

3.9 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องทำลาย เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ หรือกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง

รอง

 

 

 

 

 

 

3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้ว ต้องทำลาย หรือกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง

รอง

 

 

 

 

 

 

3.11 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รอง

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนด

ระดับ

ข้อกำหนด

ผลการตรวจประเมิน

วิธีการตรวจประเมิน

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

NA

พินิจ

สัมภาษณ์

3.12 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากาก ผ้าปิดจมูก  ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ

รอง

 

 

 

 

 

 

3.13 ต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และต้องนำเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ

รอง

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจประเมิน : วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อกำหนดหลัก 5 ข้อ     ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ

ข้อกำหนดรอง 8 ข้อ      ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ