ข้อกำหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

ข้อกำหนด

ระดับ

ข้อกำหนด

ผลการตรวจประเมิน

วิธีการตรวจประเมิน

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

NA

พินิจ

สัมภาษณ์

2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายในผลิตผล หากมีความเสี่ยงฯ ให้วิเคราะห์ดิน และเก็บผลการวิเคราะห์ฯ ไว้เป็นหลักฐาน

หลัก

 

 

 

 

 

 

2.2 กรณีจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า

มีวิธีการบำบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้

หลัก

 

 

 

 

 

 

2.3 หากใช้สารเคมีที่ใช้รมหรือราดดิน เพื่อฆ่าเชื้อในดินและวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูล ชนิดสารเคมี วันที่ใช้ อัตราการใช้ วิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

หลัก

 

 

 

 

 

 

2.4 พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลัก

 

 

 

 

 

 

2.5 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงฯ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ฯ ไว้เป็นหลักฐาน

รอง

 

 

 

 

 

 

2.6 พื้นที่ปลูกใหม่ ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบ ควรมีมาตรการในการลด หรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น

รอง

 

 

 

 

 

 

2.7 มีการวางผังแปลง จัดทำแปลง หรือปรับปรุงผังแปลงโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 การจัดทำรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจำแปลง โดยระบุชื่อเจ้าของพื้นที่ปลูก สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแล (ถ้ามี) ที่ตั้งแปลง แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืชและพันธุ์ที่ปลูก

รอง

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจประเมิน : พื้นที่ปลูก

ข้อกำหนดหลัก 4 ข้อ     ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ

ข้อกำหนดรอง 4 ข้อ      ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ