ข้อกำหนดที่ 1 : น้ำ

ข้อกำหนด

ระดับ

ข้อกำหนด

ผลการตรวจประเมิน

วิธีการตรวจประเมิน

หมายเหตุ

ใช่

ไม่ใช่

NA

พินิจ

สัมภาษณ์

(1) น้ำที่ใช้ในแปลงปลูก

 

 

 

 

 

 

 

1.1 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล กรณีที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนให้วิเคราะห์น้ำ

หลัก

 

 

 

 

 

 

1.2 กรณีใช้น้ำเสียจากโรงงานฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ได้พิสูจน์แล้วว่า น้ำผ่านการบำบัดน้ำเสีย และนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้

หลัก

 

 

 

 

 

 

1.3 เก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มการผลิต และในช่วงเวลาที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยงต่อต่อการปนเปื้อน

รอง

 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น น้ำจากห้องสุขา น้ำทิ้งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

รอง

 

 

 

 

 

 

(2) น้ำที่ใช้ในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

1.1 เปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอสำหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ หรือถ้ามีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลดปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อจุลลินทรีย์ และ / หรือสารเคมี

หลัก

 

 

 

 

 

 

1.2 มีการบำรุงรักษาระบบการให้น้ำให้สะอาดตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สำหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

หลัก

 

 

 

 

 

 

(3) น้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 

 

 

 

 

 

 

1.1 น้ำที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มหรือเทียบเท่า โดยให้ความสำคัญกับน้ำที่สัมผัสผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ หรือน้ำที่ตกค้างบนผลิตผลที่มีพื้นผิวไม่เรียบ

หลัก

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจประเมิน : น้ำ

ข้อกำหนดหลัก 5 ข้อ     ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ

ข้อกำหนดรอง 2 ข้อ      ใช่ .......... ข้อ          ไม่ใช่ ........... ข้อ        NA (ไม่เกี่ยวข้อง) .......... ข้อ