กลุ่มเกษตรกร

ลำดับ

ชื่อเกษตรกร

รายการพืชผัก

ช่วงระยะเวลา

จำนวนพื้นที่ปลูก / ตร.วา

จำนวนผลิตรวม / สัปดาห์

ประมาณราคา / สัปดาห์

ราคาตลาด  (บาท / กก)

บ้านไตรแก้ว

1

พรพิมล แสงสี

พริก

กันยายน-ธันวาคม

3200

1200

21600

18

 

ถั่วฝักยาว

กันยายน-พฤศจิกายน

800

75

1125

15

 

แตงกวา

ตุลาคม-พฤศจิกายน

1600

830

4150

5

 

ฟักทอง

ธันวาคม-พฤศจิกายน

32000

7500

37500

5

2

สุวรรณ  ศรีกระพก

พริก

กันยายน-ธันวาคม

1600

600

10800

18

 

ฟักทอง

ตุลาคม-มกราคม

1600

375

1875

5

3

สุวจิณา กุลสุวรรณ

พริก

สิงหาคม-ธันวาคม

3200

1200

21600

18

 

แตงกวา

ตุลาคม-พฤศจิกายน

1600

830

4150

5

 

ฟักทอง

สิงหาคม-พฤศจิกายน

8000

1875

9375

5

4

ประพันธ์ ทัพพิลา

พริก

กันยายน-ธํนวาคม

1600

600

10800

18

 

ฟักทอง

กันยายน-ธันวาคม

3200

750

3750

5

5

อมรรัตน์ ไชยแสนท้าว

มะระ

ตุลาคม-ธันวาคม

1600

700

14000

20

 

บวบ

กันยายน-ตุลาคม

1600

350

5250

15

 

พริก

สิงหาคม-กันยายน

3200

1200

21600

18

6

กลอยใจ บรรจโรจน์

พริก

ธันวาคม-กุมภาพันธ์

3200

1200

21600

18

7

มลิวัลย์ คลังจันทร์

พริก

กันยายน-ธํนวาคม

1600

600

10800

18

 

8

รัชนี ชาติวงค์

พริก

ตุลาคม-มกราคม

3200

1200

21600

18

บ้านสันต้นแหน

1

จันดี กรุณา

คะน้า

ทั้งปี

400

30

1050

35

 

กวางตุ้ง

ตุลาคม-พฤศจิกายน

400

30

300

10

2

บัวผัด บุญศรี

บร๊อคโคลี่

ตุลาคม-ธันวาคม

4800

300

7500

25

3

ลัดดา คำเตี้ย

กวางตุ้ง

พฤศจิกายน-ธันวาคม

400

75

750

10

 

บร๊อคโคลี่

ตุลาคม-ธันวาคม

1600

600

15000

25

 

หอมแขก

พฤศจิกายน-มกราคม

4800

1500

33000

22

 

มะระจีน

มกราคม-มีนาคม

1600

600

4800

8

 

บวบ

มกราคม-มีนาคม

3200

600

12000

20

 

ถั่วฝักยาว

ตุลาคม-พฤศจิกายน

3200

120

960

8

4

ปุย โปทาอุด

บร๊อคโคลี่

พฤศจิกายน-มกราคม

800

300

7500

25

 

คะน้า

พฤศจิกายน-มกราคม

800

45

1800

40

 

กะหล่ำปลีหัวใจ

ธันวาคม-กุมภาพันธุ์

800

60

1200

20

 

ผักกาดขาว

ธันวาคม-กุมภาพันธุ์

800

150

3000

20

 

มะเขือเจ้าพระยา

มีนาคม-มิถุนายน

400

300

4500

15

 

บวบ

มีนาคม-มิถุนายน

400

300

6000

20

5

บัวเขียว คำตุ๋น

บร๊อคโคลี่

พฤศจิกายน-ธันวาคม

800

300

7500

25

 

กะหล่ำปลีหัวใจ

พฤศจิกายน-ธันวาคม

800

150

3000

20

 

แตงกวา

พฤศจิกายน-ธันวาคม

800

150

1800

12

 

บวบ

มีนาคม-พฤษภาคม

400

210

4200

20

6

ษุณา เป็งสถาน

บร๊อคโคลี่

พฤศจิกายน-ธันวาคม

800

300

7500

25

 

บวบ

มีนาคม-พฤษภาคม

400

210

4200

20

 

กะหล่ำปลีหัวใจ

พย. - กพ.

400

90

1800

20

 

ผักกาดเขียว

พย. - กพ.

400

60

900

15

7

จรูญ จันทร์นอกแก้ว

บร๊อคโคลี่

พฤศจิกายน-ธันวาคม

1600

600

15000

25

 

บวบ

มีนาคม-พฤษจิกายน

800

450

9000

20

 

มะเขือเจ้าพระยา

มีนาคม-พฤษจิกายน

800

600

9000

15

 

 

กะหล่ำปลีหัวใจ

พย. - กพ.

400

90

1800

20

บ้านแม่สาด

1

กลุ่มผักปลอดภัย

ผักบุ้ง

ก.พ. - ต.ค

10

38

750

20

แม่สาด

คะน้า

ตลอดทั้งปี

400

25

625

25

 

มะเขือยาว

ตลอดทั้งปี

400

15

292

20

 

มะเขือเปราะ

ตลอดทั้งปี

400

10

208

20

 

ถั่วฝักยาว

ก.พ. - ต.ค

400

10

260

25

 

กะหล่ำปลี

ต.ค - ก.พ.

800

21

417

20

 

ผักกาดขาว

ต.ค - ก.พ.

400

15

365

25

 

ผักฮ่องเต้

ตลอดทั้งปี

400

6

94

15

 

ผักชี

มิ.ย. - ก.พ.

10

4

125

30

 

ต้นหอม

ตลอดทั้งปี

10

3

78

25

 

ขึ้นฉ่าย

มิ.ย. - ก.พ.

10

3

50

20

 

บวบเหลี่ยม

ตลอดทั้งปี

400

13

250

20

 

แตงกวา

ตลอดทั้งปี

400

8

167

20

 

ผักสลัดเรดโอ๊ค

ก.ย. - ก.พ.

10

2

42

20

 

ผักสลัดกรีนโอ๊ค

ก.ย. - ก.พ.

10

3

50

20

 

ผักสลัดฟินเล

ก.ย. - ก.พ.

10

2

42

25

 

กะเพรา

ตลอดทั้งปี

5

4

125

30

 

กวางตุ้ง

ตลอดทั้งปี

400

19

375

20

 

กวางตุ้งดอก

ก.ย. - ก.พ.

400

8

125

15

 

บร๊อคโคลี่

ก.ย. - ก.พ.

400

8

208

25

 

โหรพา

ตลอดทั้งปี

5

4

125

30

 

 

ตะไคร้

ตลอดทั้งปี

10

5

104

20

บ้านป่าแย่ง

1

แปลงบ้านป่าแย้งรวม

ผักบุ้ง

ก.พ. - ต.ค

30

70

1400

20

 

 

มะเขือยาว

ตลอดทั้งปี

5

70

350

5

 

 

ผักชี

มิ.ย. - ก.พ.

10

70

1750

25

 

 

กะหล่ำปลี

ต.ค - ก.พ.

20

30

150

5

 

 

ผลักสลัด

ก.ย. - ก.พ.

15

50

750

15

 

 

คืนฉ่าย

มิ.ย. - ก.พ.

5

20

1000

50

 

 

บร๊อคโคลี่

ก.ย. - ก.พ.

15

70

1750

25

 

 

พริกหนุ่ม

ก.ย.-ธ.ค.

10

30

450

15

 

 

ต้นหอม

มิ.ย. - ก.พ.

10

50

2000

40

 

2

ชัยเนตร เตจ๊ธสุวรรณ

กะหล่ำปลี

ต.ค - ก.พ.

10

15

75

5

 

 

ผักบุ้ง

ก.พ. - ต.ค

5

14

280

20

 

3

แก้ว ยะตุ่น

บวบ

ตลอดทั้งปี

15

15

300

20

 

 

ตะใคร้

ตลอดทั้งปี

400

15

180

12

 

4

อุดร วันทา

ตะใคร้

ตลอดทั้งปี

400

15

180

12

 

5

ผ่องศรี

กะหล่ำปลี

ต.ค - ก.พ.

5

10

50

5

 

 

พริกหนุ่ม

ก.ย.-ธ.ค.

10

30

450

15

 

6

อินทร คำมา

กะหล่ำปลี

ต.ค - ก.พ.

10

15

75

5

 

 

ผักชี

มิ.ย. - ก.พ.

5

35

875

25

 

 

ต้นหอม

มิ.ย. - ก.พ.

5

22

880

40