โดยแบ่งเป็นในเขตอำเภอเมืองจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1. ตลาดเกษตรกรในงานถนนคนม่วนวันอาทิตย์  (ตลาดสีเขียวต้นแบบ)

2. ตลาดเกษตรกรสีเขียวในตลาดศิริกรณ์  (ตลาดสีเขียวต้นแบบ)

3. ตลาดเกษตรกรสีเขียวสามแยกดอยทอง (ตลาดสีเขียวต้นแบบ)

4. ตลาดเกษตรกรสีเขียวในงานถนนคนเดิน วันเสาร์

5. ตลาดเกษตรสีเขียวหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
สาขาเชียงราย

6. ตลาดเกษตรกรสีเขียวในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

7. ศูนย์ตรวจรับและจำหน่ายสินค้าเกษตร ตำบลนางแล (ศูนย์เกลียวทิพย์)ตลาดสีเขียวในระดับอำเภอ จำนวน  12  แห่ง ได้แก่

            1. ตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอเวียงแก่น บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเวียงแก่นจ.เชียงราย

2. ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอแม่สรวย บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

3. ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอแม่จัน บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.แม่จัน จ.เชียงราย

4. ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอเชียงแสน บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

5. ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอแม่สาย บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

6. ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอเวียงป่าเป้า บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

7.  ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอขุนตาล บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

8.  ตลาดเกษตรกรสีเขียวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

9.  ตลาดเกษตรกรสีเขียวตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก  จ.เชียงราย

10.    ตลาดเกษตรกรสีเขียวตำบลท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน จ.เชียงราย

11.    ตลาดเกษตรกรสีเขียวตำบลจันจว้า อ.แม่จันบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันจว้า  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

12.    ตลาดเกษตรกรสีเขียว อ.แม่ขะจาน บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขะจาน อ.แม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย