การสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข


 สำหรับเกษตรกร  ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและตลาดสีเขียว  สามารถติดต่อ 

1. ท่านสามารถเข้าติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย /053-152684 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่าน

2. คุณ ภนิดา ชัยปัญญา (สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงราย) / 089 - 8535277 / E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. คุณ พงษ์ชัย วิงวรรธ์ (ธกส.เชียงราย) /081-7655337 / E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. คุณ ปรียานุช ธรรมขันธา (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย) / 084-6054414 / E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

5. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข / 053-757092  /
E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*** จะได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานของสินค้าเกษตรและมาตรฐาน GAP***สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและตลาดสีเขียว สามารถติดต่อ 

1. ภก. นัฐพงษ์ สมศักดิ์ (กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) / 086-1856941 / E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ผศ.นุกูล อินทกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) / 081-7161128 /E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข / 053-757092 /E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*** จะได้รับมาตรฐาน GMP ***สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย สามารถติดต่อ 

1.คุณ รุ่งเรือง สิทธิไชย (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) /091-8584819 / E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ผศ.นุกูล อินทกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) / 081-7161128 /E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. คุณ เรณู ขัติยะ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย) / 090-3160787 

4. เทศบาลนครเชียงราย ติดต่อคุณชนิศรา ขัติยะ หรือ คุณ อริยา บริบูรณ์ 

5. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข / 053-757092  /E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*** เงื่อนไขหลังจากสมัครเข้าร่วม -   1.จะได้รับมาตรฐานสุขอนามัยพื้นฐาน  

2.ต้องซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่ปลอดภัย

3.ร้านอาหารสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารแบบ G- Network หรือไม่ก็ได้


สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นเครือข่ายผู้บริโภค สามารถติดต่อ

1.คุณ กิตติ ทิศสกุล (โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข) 082-6941858 / E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข / 053-757092 , 086-9141944 /E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*** สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ   1.บริโภคอาหารที่ปลอดภัย จากเกษตรกรและร้านอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ มาตรฐาน

2.สร้างเครือข่ายและรายได้จากการใช้จ่ายสินค้าและบริการขององค์กรจากเครือข่ายที่สร้างขึ้น

3.ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าและบริการในธุรกิจที่ร่วมเครือข่าย

4.ช่วยเหลือสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการซื้อสินค้าและบริการ

5.สมัครสมาชิกฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ