รายชื่อชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรต้นแบบปลอดภัยที่มีระบบการจัดการภายในกลุ่ม 

1. กลุ่มเกษตรกรบ้านฮ่องลี่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

2. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันต้นแหนต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

 3. กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแหย่งร่องหวายต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

            4. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันทางหลวงต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

            5. กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่สาดเมืองลวงต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

            6. กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ยาวต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

            7. กลุ่มเกษตรกรบ้านนางแลในต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

            8. กลุ่มเกษตรกรบ้านปางห้าต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย