รายชื่อชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน (CBT) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการพัฒนาคัดเลือกชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 33 ชุมชน ได้แก่

 


1

บ้านสันก่อตาล

ต.สันต้นเกี๋ยง

อ.พาน             

2

บ้านสถาน

ต.สถาน

อ.เชียงของ

3

บ้านครึ่งใต้

ต.ครึ่ง

อ.เชียงของ

4

บ้านป่าลัน

ต.ปงน้อย

อ.ดอยหลวง

5

บ้านท่าขันทอง

ต.บ้านแซว

อ.เชียงแสน

6

บ้านเวียงทอง

ต.เวียงเหนือ

อ.เวียงชัย

7

บ้านโป่งศรีนคร

ต.โรงช้าง

อ.ป่าแดด

8

บ้านแม่สาด

ต.แม่กรณ์

อ.เมือง

9

บ้านใหม่

ต.ริมกก

อ.เมือง

10

บ้านป่าแหย่ง - ร้องหวาย

ต.ห้วยสัก

อ.เมือง

11

บ้านป่าสักทอง

ต.แม่กรณ์

อ.เมือง

12

บ้านร่องธาร

ต.ท่าสาย

อ.เมือง

13

บ้านห้วยบง

ต.ท่าสาย

อ.เมือง

14

บ้านร่องปลาขาว

ต.ห้วยสัก

อ.เมือง

15

บ้านป่ายาง

ต.ศรีค้ำ

อ.แม่จัน

16

บ้านหนองผักเฮือด

ต.จอมหมอกแก้ว

อ.แม่ลาว

17

บ้านสันทางหลวง

ต.จันจว้าใต้

อ.แม่จัน

18

บ้านสันต้นแหน

ต.ดงมะดะ

อ.แม่ลาว

19

บ้านร่องปลายนา

ต.บัวสลี

อ.แม่ลาว

20

บ้านม่วงคำเกษตรอินทรีย์

ต.เกาะช้าง

อ.แม่สาย

21

เกษตรอินทรีย์ศรีเมืองชุม

ต.ศรีเมืองชุม

อ.แม่สาย

22

บ้านสันยาว

ต.ห้วยไคร้

อ.แม่สาย

23

บ้านไตรแก้ว

ต.เวียงเหนือ

อ.เวียงชัย

24

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ต.เวียง

อ.เวียงป่าเป้า

25

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์

ต.เวียง

อ.เวียงป่าเป้า

26

บ้านเวียงหอม

ต.แม่สาย

อ.แม่สาย

27

บ้านป่างิ้ว

ต.รอบเวียง

อ.เมือง

28

บ้านฮ่องลี่

ต.รอบเวียง

อ.เมือง

29

วิสาหกิจชุมชนธัญพืชวันใหม่

ต.ดอยงาม

อ.พาน

30

บ้านปางห้า

ต.เกาะช้าง

อ.แม่สาย

31

ศูนย์ข้าวชุมชนต.เวียงเหนือ

ต.เวียงเหนือ

อ.เวียงชัย

32

เกษตรอินทรีย์สหชุมชนเมืองเชียงราย

ต.รอบเวียง

อ.เมือง

33

บ้านร่องก๊อ

ต.แม่คำ

อ.แม่จัน